PRIA 6.4 maaelu edendamise toetus 150 000 €

Septembris avaneb taas PRIA meede 6.4 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus. PRIA 6.4 maaelu edendamise toetuse eesmärk on luua eeldused uute töökohtade tekkeks maapiirkonnas väljaspool põllumajandussektorit. Tegu on küllaltki populaarse toetusega, kus iga aasta on taotlejate hulk kasvanud. Seetõttu on oluline, et taotlemise materjalid oleksid võimalikult hästi ette valmistatud. Kui vajad abi taotlemisel, siis meie aitame.

 

Võta meiega ühendust!

 

PRIA Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse ülevaade

PRIA 6.4 maaelu edendamise toetuse suurus on 150 000 € ja osakaal 50% põllumajandustootjal ja mittepõllumajanduslikul ettevõtjal kuni 40%.

Kes saab taotleda ja millised on tüüptingimused?

 • Mikroettevõtted (alla 10 töötajaga ja müügitulu või bilansimaht alla 2 mln €).
 • Ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt 2 aastat.
 • Müügitulu peab mõlemal aastal olema vähemalt 4000 eurot.
 • Majandusaasta aruanded peavad olema äriregistrist kättesaadavad.
 • Ettevõttel ei tohi olla võlgu riigi ees ega pankrotiohtu.
 • Investeeringobjekt asub maapiirkonnas (sh kuni 4000 elanikuga linna ja vallad).

Milleks toetust saab kasutada?

 • Ehitise ehitamine (vaja ehitusprojekti ja ehitusluba või ehitusteatist).
 • Hoone parendamine.
 • Masinate või seadmete ostmine (v.a. sõiduvahendid).
 • Rändkaupluse või selle sisseseade ostmine.

Millised on taotlemiseks vajalikud dokumendid?

 • Ehitamise puhul on vaja ehitusprojekti ja ehitusluba.
 • Ehituspakkumised peavad olema PRIA põhjal.
 • Kui maksumus on 5000 eurot, on vaja esitada 3 võrreldavat pakkumist.
 • Soovitav on lisada finantsprognoosid.

 

Oleme alates 2012. aastast koostanud hinnanguliselt 330 rahastustaotlust ja äriplaani kõikvõimalikest valdkondadest (teenused, transport, tootmine, toitlustus, disain jne).

 

Soovid taotleda? Võta meiega ühendust!

 

Oluliseimad ettevõtluse seadusemuudatused 2022

2022. aasta algusest jõustuvad seadusemuudatused, mis mõjutavad nii ettevõtjaid kui ka töötajaid.

Töötasu alammäär tõuseb 70 euro võrra

Sellest aastast hakkavad kehtima uued seadusemuudatused – näiteks tõusis miinimumpalk 654 euroni (tunnitasu 3,86 euroni), mis on 70 eurot suurem kui eelmisel aastal. Tegemist on töötasuga, mille töötaja peab minimaalselt täistööajaga töötades kätte saama. Maksu- ja Tolliameti andmetel oli Eestis 2021. aasta esimesel kaheksal kuul 16 900 täisajaga töötajat, kes teenisid töötasu alammäära, moodustades sellega 3,4% kõigist palka saavatest töötajatest. Loe lähemalt sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Seadusemuudatused 2022 – riigilõivud tõusevad

Uuest aastast tõusevad riigilõivud riiklikes registrites umbes 40%. See tähendab, et edaspidi saab nii füüsilisest isikust ettevõtja kui ka täis- või usaldusühingu registreerida 20 euroga, mis varem oli 13 eurot. Osaühingu loomine tavamenetluses maksab uue korra järgi 200 eurot, eelmisel aastal oli 145 eurot. Kiirmenetluse teel saab osaühingu nüüd vormistada 265 euro eest. Seadusemuudatused tõid kaasa ka ümberkujundamistega seotud muutused riigilõivudes. Nüüd tuleb äriühingu ümber registreerimise eest osaühinguks või aktsiaseltsiks tasuda riigilõivu senise 130 euro asemel 180 eurot. Kuigi ettevõtjate jaoks riigilõivud suurenevad, siis perekonnaasjade riigilõivud ei tõuse ja jätkub menetlusabi andmine vähekindlustatud inimestele. Vaata lähemalt RIK kodulehelt.

Suureneb tööampsude lubatud tasu

Alates 2020. aasta septembrist võib teha väikseid tööampse töötuna arvel olles. Nüüd suureneb ajutise töötamise ehk tööampsude lubatud maksimumtasu, mis võib 2022. aastal olla kuni 261,6 eurot kuus, ilma et selle arvelt väheneks töötuskindlustushüvitis. See tähendab, et selle summa ulatuses arvelolek ei lõppe ja inimene võib samal ajal saada töötutoetust või töötuskindlustushüvitist.

Jätkub haiguspäevade varasem hüvitamine

Haiguspäevade varasem hüvitamine võimaldab inimestel juba esimeste sümptomite tekkimisel koju jääda,  ilma et  nad kaotaksid oma sissetulekust. 2022. aasta lõpuni jätkub süsteem, et esimene haiguspäev on töötaja omavastutus, tööandja tasub teisest kuni viienda päevani ja haigekassa alates kuuendast päevast. Samasugused tingimused kehtivad ka lähikontaktsetele. Loe lähemalt sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Alaealise töötamine

Seoses töölepinguseaduses tulenevate muudatustega, mis jõustuvad 2022. aasta 1. aprillil, kaotatakse 10-tööpäevane ooteaeg 13-14-aastaste alaealise registreerimisest töötamise registris. Selline kohustus jääb aga edaspidi ikkagi kehtima 7-12-aastase alaealise töölevõtmisel.

Lapsevanem saab küsida sobivamaid töötingimusi

Eelnõus on uus nimetus „hoolduskohustusega töötaja“, kelleks on töötaja või ametnik, kes kasvatab vähemalt üht alla 8-aastast last või hooldab märkimisväärset hooldamist või tõsise terviseprobleemi tõttu tuge vajavat isikut. Siinkohal ei mõelda hooldamist vajava isiku all vaid ainult sugulussuhteid. Uue seaduseelnõu järgi on hoolduskohustusega töötajal õigus küsida paindlike töö- ja teenistustingimusi. See õigus ei tähenda automaatselt seda, et tööandja on kohustatud neid tingimusi võimaldama, aga keeldumise puhul peab ta seda põhjendama. Tööandjal tuleb kindlasti sellise taotluse saamisel töötaja vajadusi kaaluda. Vaata lähemalt töölepingu seadusest.

Lisakaitse töölepingu ülesütlemisel või teenistusest vabastamisel

Lisaks eelmainitud töötingimuste võimaldamisele sätestab eelnõu lisa kaitse hoolduskohustusega töötaja töölepingu ülesütlemisel või teenistusest vabastamisel. See tähendab, et tööandja peab põhjendama, et töölepingu ülesütlemine ei ole kuidagi seotud töötaja või ametniku eraeluliste põhjustega- näiteks raseduse või lapsevanemapuhkusega jne. 

Seadusemuudatused 2022 – vanemahüvitise muutused

Seoses vanemahüvitise ja lapsepuhkuse korra muudatustega läheb lastega perede elu paidlikumaks. See tähendab, et riik pakub vanematele paremaid võimalusi töö- ja pereelu ühitada.

 

Alates 1. aprillist 2022 koonduvad kõik hüvitised ja puhkused sotsiaalkindlustusametisse. Kui enne pidid emad hüvitiste teemal suhtlema nii haigekassa kui ka sotsiaalkindlustusametiga, siis nüüd koondub kogu lapse eest makstavate hüvitiste süsteem ühte kohta.

 

Lisaks saavad emad nüüd kasutada rasedus- ja sünnituspuhkuse ning sünnitushüvitise asemel ema vanemahüvitist ja emapuhkust. Kui enne maksis haigekassa sünnihüvitist 140 päeva eest ühekordse maksena, siis nüüd hakkab sotsiaalkindlustusamet emadele maksma ema vanemahüvitist kuu kaupa maksimaalselt 100 päeva eest. Võib tunduda, et makstavate vanemahüvitis päevade arv on väikem kui sünnihüvitis päevade arv, siis nii see tegelikult ei ole. Ülejäänud päevad jagatakse ära mõlema vanema vahel. See muudab sünnihüvitis päevade väljavõtmise paidlikumaks.

 

Seadusemuudatused tekitavad lapsevanematele võimaluse olla vanemapuhkusel kuni 60 päeva samal ajal. See tähendab, et enam ei pea valima, kumb vanematest hakkab vanemahüvitist saama- nüüd on see võimalus mõlemal vanemal.

 

Lapsepuhkust antakse alates 1. aprillist mõlemale vanemale eraldi ja lapsepõhiselt- ühe lapse kohta, kes on kuni 14-aastat vana, on võimalik kasutada tasustatud vanemapuhkust 10 päeva. Puhkust saab kasutada kas ühes osas või nädala kaupa ning need päevad kehtivad kuni lapse 14-aastaseks saamiseni. Seega saavad vanemad valida, millal võiks lapsepuhkuse päevi kõige rohkem vaja minna. Loe lähemalt SKA kodulehelt.

Töövõimetustoetuse suurenemine

Suureneb ka töövõimetustoetus, mille täpne suurus selgub I kvartali lõpus, kui toimub sotsiaalmaksuga indekseerimine. Hetkel on selleks osalise töövõime korral 8,6241 eurot päevas ja puuduva töövõime korral 15,13 eurot päevas. See tähendab vastavalt 258,72 ja 453,90 eurot kuus.

Maksukorralduse seaduse muutus

Tööandja võlgade puhul tasutakse raha laekumise korral sellest esimesena töötajate teise samba maksed ning neid makseid enam ajatada ei saa. Seadusemuudatused jõustuvad 2022. aasta 1. juulil.

Muutused vedelkütuse erimärgistamise seaduses

Põlevkivi kaevandavate ettevõtjatel pikeneb õigus kasutada erimärgistatud diislikütust ühe aasta võrra ehk kuni 2023. aasta 30. aprillini ja see muudatus jõustub 2022. aasta 1. mail.

Käibemaksu seadus muudatus (alates 1. jaanuar)

Alates 2022. aasta 1. jaanurist võetakse kasutusele käibemaksudirektiivi muudatus, millega kehtestatakse maksuvabastus ametitele ja asutustele COVID-19 pandeemia reageerimiseks. See annab õiguse osta ning importida 0%-lise maksumääraga kaupu ja teenuseid, mis on seotud COVID-19 pandeemiaga ning selline maksusoodustus kehtib juhul, kui need kaubad ning teenused, mida pakutakse, on tasuta. Käibemaksusoodustus tehakse tagasiulatuvalt 2021. aasta 1. jaanuarini. Uuri lähemalt käibemaksuga seonduvaid muudatusi MTA kodulehelt.

Monopolid hakkavad maksma järelvalvetasu

Konkurentsiametit hakatakse osaliselt rahastama monopoolsetelt ettevõtetelt laekunud järelevalvetasudest, mille suurus on 0,02-0,2 protsenti teenuse müügitulust. Selle muutusega tahetakse tagada tarbijat ja konkurentsi kaitsva asutuse võimekus, mis aitab seista selle eest, et monopolid ei kehtestaks elutähtsate teenuste eest liiga kõrget hinda. Selle muutuse vajadus sai selgeks elektrihinna järsu tõusuga.

Taastub eriolukorra eelne maksuvõlgade intressimäär

2022. aastast taastub endine intress 0,03% pealt 0,06%-le päevas. 2021. aasta lõpuni võis maksuvõlgade ajatamisel intressimäära vähendada kuni 100%, kuid nüüd 2022. aasta algusest muutus see kuni 50%-le.

Võta meiega ühendust!

Ettevõtlustoetused 2022 – milline sobib sinu ettevõttele?

2022. aasta ettevõtlustoetusi mõjutab üleminek uuele Euroopa Liidu rahastusperioodile. Toome välja valiku ettevõtlustoetustest, mis on juba praegu avatud, aga ka need, mille voorud alles avanevad.

Praegu on avatud järgnevad meetmed:

Aasta jooksul avanevad ettevõtlustoetused:

Ettevõtlustoetused 2022 – praegu avatud meetmed

TUGITEENUS- JA ARENDUSKESKUSTE TOETUS

Toetuse summa:
200 000 €

Toetuse osakaal:
35-65%

Tingimused:
• abikõlbulikkuse perioodil tehakse koostööd kutse- rakenduskõrg- või ülikoolidega teadus- ja arendustegevuse osas;
• projekt kuulub nutika spetsialiseerumise kasvualadesse;
• kohustub looma vähemalt 5 töökohta;
• projekti maksimaalne pikkus 18 kuud.

Toetatakse:
• tegevuse alustamine Eestis ja selle edendamiseks vajaliku põhivara ostmine;
• tegevuskohana kasutatava hoone või selle osa renoveerimine Eestis;
• tegevuseks vajaliku töötaja värbamine;
• töötajate personalikulude maksmine abikõlblikkuse perioodi jooksul;
• tegevuseks vajaliku töötaja tööalane koolitamine.

Tegevused:
• projektiplaani koostamine;
• eelhinnangu saamine;
• taotluse esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTK kodulehelt.

INNOVATSIOONIOSAK

Toetuse summa:
6000 €

Toetuse osakaal:
80%

Tingimused:
• väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted;
• VKEd saavad innovaatiliste projektide väljatöötamiseks nõu teadusasustustelt katselaboritelt või intellektuaalomandi ekspertidelt.

Toetatakse:
• prototüübi valmistamisel;
• komponentide arendusel, testimisel ja demonstreerimisel;
• tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamisel, teostatavusuuringu läbiviimisel;
• metroloogia, akrediteerimise, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alal;
• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse õiguskaitsel, uuringuid ja registreerimist.

Tegevused:
• probleemi sõnastamine ja koostööpartneri valimine;
• projektiplaani koostamine;
• taotluse esitamine EASile.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

ARENDUSOSAK

Toetuse summa:
35 000 €

Toetuse osakaal:
70%

Tingimused:
• väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted;
• tulemuseks uuenduslik, innovatiivne, kõrgema lisandväärtusega toote, teenuse või tehnoloogia arendus.

Toetatakse nõustamist:
• prototüübi valmistamisel;
• komponentide arendusel, testimisel ja demonstreerimisel;
• tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamisel, teostatavusuuringu läbiviimisel;
• metroloogia, akrediteerimise, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alal;
• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse õiguskaitsel, uuringuid ja registreerimist.

Toetatakse:
• personalikulu;
• projekti materjalikulu.

Tegevused:
• eelnõustamise läbimine ja probleemi sõnastamine;
• koostööpartnerite leidmine ja projektiplaani koostamine ja esitamine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

ALUSTAVA ETTEVÕTTE STARDITOETUS

Toetuse summa:
15 000 €

Toetuse osakaal:
80%

Tingimused:
• ettevõte on tegutsenud kuni 24 kuud;
• töötajate arv on väiksem kui 10;
• müügitulu ega bilansimaht ei tohi ületada 80 000 eurot;
• kohustub looma kaks uut töökohta.

Toetatakse nõustamist:
• materiaalse põhivara soetamist;
• turunduse- ja personalikulusid;
• rakendustarkvara soetamist või arendamist.

Tegevused:
• äriplaani koostamine;
• eelhinnangu saamine;
• taotluse esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTKi kodulehelt.

DIGITALISEERIMISE TEEKAARDI KOOSTAMISE TOETUS

Toetuse summa:
kuni 15 000 €

Toetuse osakaal:
50-70%

Tingimused:
• Eesti äriregistrisse kantud äriühing;
• 2 eelneva aasta keskmine müügitulu Eestis peab olema vähemalt 200 000 eurot.

Toetatakse:
• Digitaliseerimise teekaardi koostamist, mis sisaldab:
  o ülevaadet ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ja protsessidest;
  o hinnangut, milliseid tarneahela kitsakohti saab lahendada;
  o lahenduste tasuvusaega ja mõjule ärimudelile ning majandustulemustele;
  o lahenduste elluviimise kolme aasta tegevuskava.

Tegevused:
• hinnapakkumiste küsimine ja saamine;
• taotluse esitamine EASile;
• digitaalse teekaardi läbiviimine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

TOOTEARENDUSE TOETUS

Toetuse summa:
500 000 €

Toetuse osakaal:
25-45%

Tingimused:
• ettevõte on Eesti äriregistrisse kantud äriühing;
• ettevõtte 2 viimase aasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot.

Toetatakse:
• töötasu ja sellega seotud makse;
• vahendite ja seadmete kulu vastavalt nende kasutusajale projektis;
• tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmist;
• tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamist.

Tegevused:
• ettevõtja peab läbima kohustusliku nõustamise, mille käigus antakse plaanidele eelhinnang;
• taotluse täitmine ja esitamine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

KOHALIKU TEGEVUSGRUPI TOETUS JA LEADER-PROJEKTITOETUS

Toetuse summa:
kuni 200 000 €

Toetuse osakaal:
15-100%

Tingimused:
• kohaliku elu arendamine;
• tegevuspiirkonna elanike arv vahemikus 10 000- 15 000;
• peab tegema investeeringu või projekti ellu viima.

Toetatakse:
• ehitise ehitamist ja parendamist;
• taristuinvesteeringut;
• kavandatava ehitise projekteerimis projekteerimistööd;
• seadmete või muu põhivara ostmine või paigaldamine;
• infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmine ning paigaldamine;
• teostatavusuuringu koostamine;
• tööde, teenuste, kaupade ostmine.

Tegevused:
• hinnapakkumiste küsimine ja saamine;
• taotluse esitamine läbi e-PRIA.

Loe lähemalt PRIA kodulehelt ja vaata, kas sinu piirkonnas on LEADER toetusi tulemas tegevusgruppide koondist maainfo.ee veebilehelt.

SEKTORITEVAHELISE MOBIILSUSE TOETUS

Toetuse summa:
ühes kuus 3264 €
(teadlase tööjõukulu)

Toetuse osakaal:
25-70%

Tingimused:
• Eesti era- või avalikusektori asutus;
• projekt raames võetakse tööle doktori- magistrikraadiga tippspetsialiste/teadlasi;
• saab taotleda jooksvalt kuni 30.06.2022.

Toetatakse:
• projekti, mille raames võetakse tööle teadlane;
• teadlase tööjõukulu.

Tegevused:
• projekti koostamine, mille raames palgatakse teadlane;
• teadlase leidmine ja koostöö arutamine;
• taotluse esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTK kodulehelt.

2022. aastal avanevad ettevõtlustoetused

VÄIKESTE PÕLLUMAJANDUS-
ETTEVÕTETE ARENDAMISE TOETUS

Toetuse summa:
15 000 €

Toetuse osakaal:
varieeruv

Avaneb prognoositavalt:
6-21 aprill 2022

Tingimused:
• taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal investeeringutoetust meetmest „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks”;
• taotleja ei ole saanud toetust arengukava tegevuse liigi „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine”;
• peab koostama jooksva majandusaasta ja kahe järgneva aasta äriplaani;
• tegutsenud vähemalt 2 majandusaastat (viimane majandusaasta vähemalt 12 kuud).

Toetatakse:
• põllumajanduslike toodete tootmise arendamise;
• vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest kasutatakse sellise materiaalse vara jaoks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks või töötlemiseks.

Tegevused:
• taotluse ja äriplaani esitamine e-PRIAle;
• projekti elluviimine.

Loe lähemalt PRIA kodulehelt.

MIKRO- JA VÄIKEETTEVÕTJATE PÕLLUMAJANDUS-
TOODETE TÖÖTLEMISE JA TURUSTAMISE INVESTEERINGUTOETUS

Toetuse summa:
750 000 €

Toetuse osakaal:
15-45%

Avaneb prognoositavalt:
mais

Tingimused:
• väikese suurusega ettevõtja või mikroettevõtja;
• põhitegevuseks toiduainete tootmine või joogitootmine.

Toetatakse:
• investeeringutest ehitusse ja/või seadmetesse.

Tegevused:
• taotluse täitmine ja esitamine e-PRIAle.

Loe lähemalt PRIA kodulehelt.

KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTJATE JA SUURETTEVÕTJATE PÕLLUMAJANDUS-
TOODETE TÖÖTLEMISE NING TURUSTAMISE INVESTEERINGUTOETUS

Toetuse summa:
3 000 000 €

Toetuse osakaal:
15-35%

Avaneb prognoositavalt:
aasta II pooles

Tingimused:
• keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja;
• põhitegevuseks toiduainete tootmine või joogitootmine.

Toetatakse:
• investeeringutest seadmetesse (võimalik ehituse lisandumine).

Tegevused:
• taotluse täitmine ja esitamine e-PRIAle.

Loe lähemalt PRIA kodulehelt.

Ettevõtluse eluring ehk iga pidu saab ükskord otsa

Mistahes suurusega ja etapis ettevõtja peab leppima teadmisega, kuigi see on mõru pill millega leppida, siis tema loodud ja üles ehitatud organisatsioon lõpetab ühel päeval tegevuse. Küsimus ei ole kas, vaid millal see juhtub ning kui palju on ettevõtjal võimalik organisatsiooni elutsüklite vahel liikumise osas kaasa rääkida.

Ettevõtluse eluring – selle etappe võib erinevalt nimetada, aga kasutame siin kohal etappide kirjeldamiseks järgmiseid faase: stardifaas, kasvufaas, klaaslae faas, küpsuse faas ja lõpufaas. Järgnevalt kirjeldame igaühte neist eraldi. Seda, kuidas erinevad elutsükli faasid mõjutavad ettevõtte müüki, käivet ja kasumit, näete graafiliselt järgnevalt jooniselt.

ettevõtluse eluring

1. Stardifaas

Reeglina järgneb ettevõtte loomisele toote või teenusega turule minemine. Alustades on müügid väikesed, kuid aeglaselt (ja loodetavasti stabiilselt) kasvavad. Ettevõtte peamine fookus on müük, konkurentsieeliste leidmine ja väärtuspakkumise viimine läbi turunduse sihtgrupini. Tihti tähendab see ka ärikahjumit, kuna käivitamisega seotud kulud on suuremad kui esimeste aastate tulud. Heade eeldustega ettevõtja oskab sellega ka arvestada ja saab esimesest faasist edasi.

2. Kasvufaas

Kui ettevõtte meeskond on leidnud töötava ärimudeli, turunduslikud sõnumid ja müügistrateegia, siis järgneb kiire kasvu faas. Müük kasvab jõudsalt ja ettevõte hakkab nägema esimest korda kasumit. Samas tuleb arvestada, et kasum sörgib alati müügil viitega sabas ja ei ole kasvufaasis tugevas korrelatsioonis müügi kasvuga.

Selles organisatsiooni faasis on varasema kogemuseta meeskonnal omajagu segadust, kuna loojad ja ehitajad peavad hakkama ühtäkki meeskonna suurenedes protsesse looma ja opereerima. Kõik selle muutusega ei kohanegi. Mõned opereerivad üle (pidev meeskonnaliikmete vahetamine) ja teised proovivad kaoses jätkata, mis ühest hetkest muutub ettevõtte rahakotile ülejõu käivaks. Kolmandad unustavad opereerimise kellelegi teisele üle anda ja jätavad organisatsiooni arendamise ja edasi liikumise unarusse.

3. Klaaslae faas

Varem või hiljem hakkab kasvufaasis oleva ettevõtte kasv pidurduma. Põhjuseks võib olla turu küllastumine või uued konkurendid. Müük on selles faasis rekordiliselt kõrge, kuid kasum hakkab vaikselt kahanema. Seda põhjustab oluline kulude suurenemine ja organisatsiooni stabiilse opereerimisega seotud investeeringud.

Ettevõtjatel soovitame selles faasis alustada tugevamalt tööd uute ideede ja ärisuundadega. Praktikas teevad seda vähesed, kuna senine edu muudab mugavaks ja iga uue ärisuuna käivitamine nõuab pingutust. Seda ebamugavust on lihtsam edasi lükata.

4. Küpsuse faas

Hetkest, kui müük hakkab vaikselt, kuid järjekindlalt vähenema, muutuvad ka kasumimarginaalid õhemaks. Rahavood püsivad selles organisatsiooni elutsüklis stabiilsed.

See on juba võrdlemisi kriitiline aeg ettevõtte juhtidel organisatsiooni tulevik ümber mõtestada, uued ärisuunad leida, tehnoloogiatesse investeerida või näiteks uutele turgudele siseneda. Selliselt on võimalik ettevõttel ennast turul uuesti positsioneerida ja leida uued kohad kasvamiseks.

5. Lõpufaas

Ettevõtte elu läheneb lõpule hetkest, kui nii müük, müügitulu kui ka kasum on kõik ühtemoodi langustrendis. Tihti organisatsioonid lepivad selles etapis enda saatusega, et organisatsiooni eluea pikendamine ja pidevalt muutuva ärikeskkonnaga kohanemine ei õnnestunud. Ettevõtted kaotavad enda konkurentsieelised ja lõpetavad varem või hiljem tegevuse.

Ettevõtluse eluring – kokkuvõte

Kokkuvõtvalt on igal organisatsioonil algus ja lõpp. Mängurõõm ja võlu peitub selles, kui oskuslikult suudavad ettevõtte juhid igas artiklis kirjeldatud firma elutsükli etapis manageerida ja sellest maksimumi võtta. Mõned ettevõtted kestavad sadu aastaid läbi pideva iseenda uuesti leiutamise, uutele turgudele ja uutesse segmentidesse sisenemise.

 

Soovid oma äri osas nõu?  Võta meiega ühendust.